Thursday, June 22, 2006

Another share joke

Q) Jab ek AdMi gir jaata hain to kya dekhta hain?

A) Lions dekhta hain, kyon ki Gir jaate hain to wohi dikhte hain.

2 comments:

shrini said...

shashi, tum meri nazaron se gir gaye

Fubu said...

Shashi, yeh gire hue jokes kyun post karte ho?!